Oikeudenkäyntiavustaja

Oikeudenkäynnissä voi käyttää halutessaan apunaan avustajaa, joka toimii päämiehensä rinnalla häntä auttaen. Pääsääntöisesti avustajana voi toimia ainoastaan asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, joskin tähän on joitakin poikkeuksia.


Vaatimukset

Oikeudenkäyntiavustajana toimimiselle on runsaasti edellytyksiä. Vaatimuksena on, että henkilö on hyväksyttävästi suorittanut ns. asianajajatutkinnon ja sitä kautta liittynyt asianajajaliittoon, tai hän toimii julkisen oikeusavun virassa tai hänelle on myönnetty lupa toimia oikeudenkäyntiavustajana. Luvan saadakseen pitää täyttää seuraavat vaatimukset:

Hakijalla tulee olla ylempi oikeustieteellinen tutkinto. Tämä ei voi olla kansainvälisen tai vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto. Myös ulkomailla suoritettu tutkinto soveltuu, mikäli se on asianomaisen järjestelmän mukaisesti tunnustettu Suomessa. Edellytyksenä on myöskin riittävä perehtyneisyys oikeudenkäyntiavustajan tehtävään. Riittävää perehtyneisyyttä osoittaa, mikäli hakija on suorittanut asianajajatutkinnon tai on varatuomari, on toiminut vähintään vuoden ajan syyttäjän tehtävässä tai muussa tehtävässä, joka perehdyttää oikeudenkäyntiavustajan tehtävään.

Lisäksi oikeudenkäyntiavustajan tulee olla rehellinen ja muutenkin toimeen sopiva henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Rehellisenä ei pidetä oikeudenkäyntiavustajaa, joka on lainvoiman saaneella tuomiolla tuomittu viimeisen viiden vuoden aikana vankeusrangaistukseen tai viimeisen kolmen vuoden aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, joka osoittaa sopimattomuutta oikeudenkäyntiavustajana toimimiseen. Oikeudenkäyntiavustajaa ei saa olla erotettu asianajajayhdistyksestä tai poistettu EU-luettelosta, eikä tällaiselle henkilölle voida myöntää lupaa avustajana toimimiseen kolmen vuoden sisällä erottamisesta tai poistamisesta. Sama pätee henkilöihin, joiden lupa oikeudenkäyntiavustajana toimimiseen on peruutettu kurinpidollisena seuraamuksena.

Lisäksi voi olla myös muita syitä, joiden vuoksi henkilö ei sovellu oikeudenkäyntiavustajaksi. Tällöin henkilön sopimattomuuden avustajan tehtävään täytyy olla ilmeistä, jotta lupa voidaan evätä. Kyseessä saattaa olla esimerkiksi päihde- tai mielenterveysongelma, ylivelkaisuus tai tuomioistuinten määräämät esiintymiskiellot.

Joissakin tapauksissa avustajana voi toimia muukin kuin asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, jolloin oikeus toimia avustajana määräytyy oikeudenkäynnin kohteena olevan asian perusteella. Laki määrää erikseen nämä tilanteet, joita ovat esimerkiksi tietyn määräistä saamista, hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista koskevat tilanteet sekä häädöt, maaoikeusasiat sekä riidattomat hakemusasiat. Tällöin avustajana voi toimia rehellinen ja muutoin tehtävään sopiva täysi-ikäinen henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Kuitenkin asianosaiseen työ- tai virkasuhteessa olevan sekä työmarkkinajärjestön ja viranomaisen palveluksessa olevan oikeudesta toimia oikeudenkäyntiavustajana on vielä erikseen säädetty, joten luvan saaminen ei ole aina itsestäänselvää.

Oikeudenkäyntiavustajan velvollisuudet

Oikeudenkäyntiavustajalla on runsaasti velvollisuuksia. Oikeudenkäyntiavustajan tulee täyttää tehtävänsä kokonaisuudessaan rehellisesti ja tunnollisesti. Oikeudenkäyntiavustajan tulee olla asiakkaalleen lojaali sekä parhaansa mukaan valvoa asiakkaansa etua, jolloin hänen on myöskin oltava riippumaton ulkopuolisista vaikutteista, jotka voivat haitata hänen kykyään valvoa asiakkaansa etua. Avustajan tulee hoitaa saamansa tehtävät huolellisesti, joutuisasti sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta. Hänen on myöskin hankittava asiakkaansa hyväksyntä tämän oikeutta koskeviin toimenpiteisiin, eikä hän saa luvattomasti kertoa salaisuuksista tai asiakasta koskevista tiedoista, joista hän on saanut tiedon hoitaessaan tehtävää. Kaikista oikeudenkäyntiavustajaa koskevista velvollisuuksista voi lukea lisää Suomen oikeuslaitoksen sivuilta.

 

Oikeudenkäyntiavustajien valvonta

Oikeudenkäyntiavustaja on joko Asianajajaliiton valvontalautakunnan tai oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonnan alainen. Toimintaa valvotaan sen mukaan, onko kyseessä asianajaja vai luvan saanut lakimies. Mikäli avustaja on toiminut velvollisuuksiensa vastaisesti, asia voidaan saattaa valvontalautakunnan tutkittavaksi kirjallisella kantelulla taikka oikeuskanslerin tai tuomioistuimen ilmoituksella. Tällöin avustajalle voidaan mahdollisesti määrätä kurinpidollinen seuraamus, joka voi olla esimerkiksi luvan peruuttaminen, seuraamusmaksun määrääminen, varoitus tai huomautus.